Jõelähtme Vallavolikogu istung 17.08.2023

Jõelähtme Vallavolikogu 10. koosseisu 21. istung

Istungi kuupäev: 17.08.2023 15:01

Istungi juhataja: Väino Haab
Istungi sekretär: Maire Kivistu

17.08.2023 15:16

Kohaloleku kontroll

Istungil osalesid: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Maido Pajo, Veljo Haavel (lahkus k 16.40 10. pp ajal), Allar-Reinhold Veelmaa, Tõnu Vaher, Anneli Raudlam (lahkus k 17.12 10. pp ajal), Ranele Raudsoo (lahkus k 16.52 10. pp ajal)(lahkus k 16.52 10. pp ajal), Jaan Tepp (lahkus k 17.32 10. pp ajal), Meelis Kask, Asko Pukk (lahkus k 17.32 10. pp ajal).

Puudusid: Andrus Sepp, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Pentti Pilnik, Kaili Raamat.

Kutsutud: vallavanem Andrs Umboja maanõunik Ülo Laanemets, planeeringuspetsialistid Tiina Skolimowski ja Maike Heido, ART,MARKo MARTTI, MADIS KARU,IT-juht Kalev Algo, abivallavanem Priit Põldma ning külalised: Mart Kaseväli ja Jan Johanson.

Päevakorra hääletamine

Häälteenamusega (poolt 12, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, hääletamata jättis 0) vastu võetud järgmine istungi päevakord:

 1. Jõelähtme vallale kuuluvale kinnistule reaalservituudi seadmine.
 2. Iru küla Iru põik 2b maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.
 3. Kaberneeme küla Kordoni tee 54 ja 56 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.
 4. Neeme küla Saigumäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.
 5. Ruu küla Tirisaare detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeranna tee 2 kinnistu osas.
 6. Kaasava eelarve menetlemise kord.
 7. Kaasava eelarve 2024. aasta teema ja eelarve mahu kinnitamine.
 8. Volikogu revisjonikomisjoni 2023. aasta II poolaasta tööplaani kinnitamine.
 9. EKRE saadikurühma ettepanek taotluse esitamiseks Riigikogu Keskkonnakomisjonile Tallinna Prügila haisuprobleemide küsimuses.
 10. Vallavanema informatsioon.
 11. Volikogu liikmete avaldused ja ettepanekud.

Päevakorrapunkt nr 1: Jõelähtme vallale kuuluvale kinnistule reaalservituudi seadmine.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 15:17


Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.

Volikogu liige Asko Pukk taandas ennast küsimuse arutamisest ja otsustamisest ning lahkus saalist.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 12: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Maido Pajo, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Tõnu Vaher, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Meelis Kask.

Vastu: ei ole. Erapooletuid: ei ole. Jättis hääletamata: ei ole.

Hääletuse tulemus: vastu võetud volikogu otsus nr 133 “Jõelähtme vallale kuuluvale kinnistule reaalservituudi seadmine”.

Päevakorrapunkt nr 2: Iru küla Iru põik 2b maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 15:19


Ettekandja: planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski.

Maido Pajo: meie vallas on kummaline praktika. Kui on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis on keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) kohustuslik. Tegemist on ju Pirita jõe kaitsealaga ja seal on hulk piiranguid. Arvan, et volikogu ei tohiks kaasa minna valla ametnike ja Keskkonnaameti suhtumisega ja läbi sõrmede vaadata. Tegemist on vallavalitsuse kõrge ametnikuga ja see jätab halva mulje. Teen kirjaliku eriarvamuse.

Väino Haab: Keskkonnaamet on oma seisukoha andnud ja arvan et nad on kompetentsemad kui volikogu.

Tiina Skolimowski: Oleme ka varem rääkinud, et KSH on pikaajaline protsess. Antud juhul on tegemist ühe elamu rajamisega maaüksusele, mis on ümbritsetud juba olemasolevate üksikelamutega. KKA on jõudnud arvamusele, et ühe elamu rajamine ei nõu KSH läbiviimist.

Andrus Umboja: see ei ole erandolukord. samas kõrval on menetletud sarnast planeeringut ja pole ka koostatud KSH.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 10: Toomas Laanejõe, Väino Haab, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Tõnu Vaher, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Jaan Tepp, Meelis Kask, Asko Pukk.

Vastu 3: Kai Rimmel, Maido Pajo, Pentti Pilnik. Erapooletuid: ei ole. Jättis hääletamata: ei ole.

Hääletuse tulemus: vastu võetud volikogu otsus nr 134 “Iru küla Iru põik 2b maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

Päevakorrapunkt nr 3: Kaberneeme küla Kordoni tee 54 ja 56 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 15:30


Ettekandja: planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski.

Maido Pajo:pean lugu juristina võrdse kohtlemise põhimõttest ja olen vastu ka sellele otsusele ning esitan eriarvamuse.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 10: Toomas Laanejõe, Väino Haab, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Tõnu Vaher, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Jaan Tepp, Meelis Kask, Asko Pukk.

Vastu 3: Kai Rimmel, Maido Pajo, Pentti Pilnik. Erapooletuid: ei ole. Jättis hääletamata: ei ole.

Hääletuse tulemus: vastu võetud volikogu otsus nr 135 “Kaberneeme küla Kordoni tee 54 ja 56 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.”

Päevakorrapunkt nr 4: Neeme küla Saigumäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 15:38


Ettekandja(d): planeeringuspetsialist Maike Heido.

Maido Pajo: esitan eriarvamuse.

Maike heido selgitab volikogu liikmetele millal KSH algatamine on kohustuslik.

Maido Pajo: Keskkonnaameti seisukoht ei ole meile siduv, tegemist on kaalutusõigusega.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 10: Toomas Laanejõe, Väino Haab, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Tõnu Vaher, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Jaan Tepp, Meelis Kask, Asko Pukk
Vastu 3: Kai Rimmel, Maido Pajo, Pentti Pilnik
Erapooletuid: ei ole
Jättis hääletamata: ei ole

Hääletuse tulemus: vastu võetud volikogu otsus nr 136 “Neeme küla Saigumäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

Päevakorrapunkt nr 5: Ruu küla Tirisaare detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeranna tee 2 kinnistu osas.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 15:43


Ettekandja: planeeringuspetsialist Maike Heido.

 Ruu küla Tirisaare detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeranna tee 2 kinnistu osas.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 12: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Maido Pajo, Allar-Reinhold Veelmaa, Tõnu Vaher, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Meelis Kask, Asko Pukk
Vastu: ei ole
Erapooletuid 1: Veljo Haavel
Jättis hääletamata: ei ole

Hääletuse tulemus: Vastu võetud

Päevakorrapunkt nr 6: Kaasava eelarve menetlemise kord.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 15:48


Ettekandja: abivallavanem Priit Põldma.

Kaasava eelarve menetlemise kord.

Ranele: kas võikski siduda üldise teemaaastaga.

Tõnu.Komisjonis oli teemaks et võidavad suuremad asulad, kus elanikke rohkem. Selle saaks stabiliseerida nii, et võimalus, et võitja järgmisel aastal ei saa osaleda. 

Priit: see arutelu oli, aga head lahendust ei ole.See on et tuua välja mingeid ideid. Ei tähenda, et ainult kaasava eelarvegateeme.

Kai: komisjonid miks vaja 2 ja otsustamine peab olema tasakaalustatud kõikide erakondadega peaks olema arvestatud.

Ranele: eelmisel aastal käisin mõtte välja, kas ei saaks % alevike elanikest.

Kalev: VOLISesei ole võimalik seda seadistada.ja pole võimalik välja võtta kes mille poolt hääletas.

Jaan: par 6 ja 7 ei ole kooskõlas, tueks tekstis korda teha. Raha on väike toetaksin jätkutegevust, mis võimaldab järgmisel aastal tegevust.

Väino: see jätab teised projektid aastateks kõrvale.

Maido: see eelnõu kõige parem ei ole. Täna ei hääleta, vallavalitsus täpsustab ja järgmisel korral.

Andrus: loeme 1. lugemiseks ja korrastame.

Meelis: mina pakkusin idee et laseks teistel küladel ka võita, et 2 korda järjest ei saa 1 küla võita.

Jaan: siin on kaks erinevat lähenemist inimese või objektikeskne.

Kai Rimmel lahkus istungilt

Asko: viime muudatused sisse ja vataame palju pojekte tuleb.

Andrus: toetan Askot. Kui mõtleme, millsed külad said objektid, kui ütleme, et Loo, Kostivere Neeme ei saa taotleda, siis lõlitame menetlusest väga suure osa elanikest välja. Tula sept. volikokku tagasi.

Anneli: hariduskomisjon kaasata.’Ranele: kui kaasavat eelarvet saab hääletada 14.a siis koostöö kooliga, noortevolikogu.

Päevakorrapunkt nr 11: Kaasava eelarve 2024. aasta teema ja eelarve mahu kinnitamine.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 16:15


Ettekandja(d): abivallavanem Priit Põldma.

Eelnõu arutelu: Kaasava eelarve 2024. aasta teema ja eelarve mahu kinnitamine.

Päevakorrapunkt nr 7: Volikogu revisjonikomisjoni 2023. aasta II poolaasta tööplaani kinnitamine.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 16:17


Ettekandja(d): revisjonikomisjoni esimees Allar-Reinhold Veelmaa

Eelnõu arutelu: Volikogu revisjonikomisjoni 2023. aasta II poolaasta tööplaani kinnitamine.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 12: Toomas Laanejõe, Väino Haab, Maido Pajo, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Tõnu Vaher, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Meelis Kask, Asko Pukk
Vastu: ei ole
Erapooletuid: ei ole
Jättis hääletamata: ei ole

Hääletuse tulemus: Vastu võetud

Päevakorrapunkt nr 1: EKRE saadikurühma ettepanek taotluse esitamiseks Riigikogu Keskkonnakomisjonile Tallinna Prügila haisuprobleemide küsimuses.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 16:19


Ettekandja(d): volikogu liige Maido Pajo.

 EKRE saadikurühma ettepanek taotluse esitamiseks Riigikogu Keskkonnakomisjonile Tallinna Prügila haisuprobleemide küsimuses.

Selgus, et Eesti ei ole üle võtnud EL direktiivi ja seega ei ole mehhanismi ja ettevõtjatel kohustusi et haisu probleem oleks lõpetatud ja et oleks reaalne vastutus. Haisuga on hädas tuhanded inimesed. Riigikogu ja Keskkonnakomisjon peaks vaatama üle miks EL õigusaktid ei ole õle võetud. 

Puudub ettevõtete vastutus.Häiringu eest tuleks kompensatsiooni maksta. Pöördumine on äärmiseltvajalik ja palun seda toetada.

Asko: käsitlesime seda teemat ja KKAga koos pidi hakkama tegema mõõtmisi.

Andrus: meie eestvedamisel toimuvad mõõtmised ja on koostatud kava. Keskkonnakomisjon kindlasti Tallinna prügilaga tegelema ei hakka. Kui on soov alternatiivseteks meetmeteks, siis palun valmistage ette eelnõu sisuliste ettepanekutega, siis on mida arutada. Ettepanek ülesande andmist mitte toetada vaid esitada algatajate poolt kirja projekt,

Jaan EL direktiivide mitteülevõtmisest. 

Andrus: panna kokku kirja projekt olulised pidepunktid.

Maido: ei ole nõus. VV-l on olemas keskonna probleemideg tegelevad ametnikud, kes teavad olukorda. Volikogu ei tohi pealt vaadata ja jätta reageerimata. EL direktiiv on üle võtmata ja seadus ei taga, et süsteem toimiks ja oleks vastutus nii ametnikele kui etteõtetele, ppuudub vastutus, vaja luua kompensatsioonimehhanism kohalikele elanikele.

Jaan: teema peaks minema komisjoni päevakorda.

Väino: suunata teema keskkonnakomisjoni.

Päevakorrapunkt nr 2: Vallavanema informatsioon.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 16:36


Ettekandja): vallavanem Andrus Umboja.

Madis Karu, arhitekt, tutvustab Loo kooli eskiisprojekti.

Andrus: vallavalitsus planeerib tulla sama teemaga nii komisjoni kui volikokku.


16:40 lahkus istungilt Veljo Haavel
16:52 lahkus istungilt Ranele Raudsoo
Asko: tuleks mõelda sellele, et spordivõistluste pealtvaatajatele jääks ka ruumi, kus istuda ja kaasa elada.

Allar-Reinhold Veelmaa lahkus istungilt

17:12 lahkus istungilt Anneli Raudlam

Andrus: Crevexi õppusteks ettevalmistused käivad. Maamaksu võiks laekuda 200 tuhande euro võrra vähem. Maa-amet mõtleb kuidas probleemi lahendada. Kostivere noortekeskuse-päästemati majal on sarikapidu peetud, Loo moodullasteaia projekteerimine graafikus.

Täna toimus üldplaneeringu koostajaga arutelu, planeerime vastu võtta.

Sukasild on avatud, vaidlused ei lõppe kunagi.

Pentti Pilnik lahkus istungilt

17:28 lahkus istungilt Toomas Laanejõe
17:32 lahkus istungilt Asko Pukk
17:32 lahkus istungilt Jaan Tepp

Päevakorrapunkt nr 3: Volikogu liikmete avaldused ja ettepanekud.

Aruteluga alustati: 17.08.2023 17:32

Maido: arengukomisjonile. eakate teenusmaja

Istung lõppes: 17.08.2023 17:35

Related Posts