Pöördumine Kuusiku tee 12 “Loo Lastelinnak” prügila likvideerimiseks

Jõelähtme Inforegister MTÜ on korduvalt juhtinud vallajuhi ja ametnike tähelepanu Kuusiku tee 12 asuva ebaseadusliku prügila likvideerimiseks. Kordame järgnevalt oma soovi kuni saame adekvaatse vastuse, mis viib ka reaalsete tegudeni.

Pöördumise sisu:

Kinnistusraamatu andmete kohaselt Kuusiku tee 12, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond
(katastritunnus 24501:001:0677) omanikuks on Jõelähtme vald. Juhime Teie tähelepanu, et Jõelähtme
valla omandis oleval maal (kogu kinnistu ulatuses) asuvad jäätmed. Fotod lisatud.


Vastavalt Jõelähtme valla heakorra eeskirja § 6 lg 1 p 8 kinnisasja omanik on kohustatud rakendama
meetmeid kinnisasja reostamise ja risustamise vältimiseks, sellest tulenevalt palume Jõelähtme vallal
tema omandis olev maaüksus korrastada ja prügi ära vedada.


Samuti ütleb Kuusiku tee 12 ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti seletuskiri (2.2.5 Haljastus ja
heakord) järgmist:


“Eeltööna tuleb esimeses järjekorras krunt puhastada jäätmetest, mis tuleb kinnistult ära vedada
liigiti – jäätmekäitlus teostada vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirjale. Peale prügimäe
likvideerimis
t ning maapinna vertikaalplaneerimist teha puhkealale Haljastusprojekt. Asendiplaani
joonisel MA-05 on näidatud põhilised uushaljastuse rajamise asukohad).”


Siinkohal palume Jõelähtme vallal omanikuna täita valla heakorra eeskirja ülaltoodud nõuet.
Samuti palume ka vastust, milliseid meetmeid vald omanikuna on rakendanud ja rakendab edaspidi.


Lisa 1 fotod prügist ja ehitusjäätmetest.


Lugupidamisega
Jõelähtme Inforegister MTÜ

Vallapoolse vastuse saabumisel avaldame selle sama artikli all.

Saadetud pöördumise fail:

Related Images:

Related Posts