Jõelähtme Vallavolikogu istung 14.09.2023

Jõelähtme Vallavolikogu 10. koosseisu 22. istung

/täiendused toimetuse poolt on märgitus rohelise värviga/

Istungi kuupäev: 14.09.2023 15:15

Istungi juhataja: Väino Haab
Istungi sekretär: Maire Kivistu

15:02 saabus Veljo Haavel
15:04 saabus Allar-Reinhold Veelmaa
15:06 saabus Väino Haab
15:07 saabus Tõnis Tuuder
15:09 saabus Kai Rimmel
15:11 saabus Meelis Kask
15:13 saabus Arno Kannike

15:13 saabus Jaan Tepp
15:13 saabus Anneli Raudlam
15:14 saabus Toomas Laanejõe
15:14 saabus Pentti Pilnik

14.09.2023 15:16

Kohaloleku kontroll

Istungil osalesid: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel(lahkus k 17.53 14. pp ajal), Väino Haab, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa(lahkus k 17.37 13. pp ajal), Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam(lahkus k 17.43 14. pp ajal), Pentti Pilnik(lahkus k 17.45 14. pp ajal)(lahkus k 17.44 14. pp ajal), Jaan Tepp(lahkus k 17.45 14. pp ajal), Meelis Kask.

Puudusid: Andrus Sepp, Maido Pajo, Tõnu Vaher, Ranele Raudsoo, Kaili Raamat, Asko Pukk.

Kutsutud: vallavanem Andrus Umboja, kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul, maanõunik Ülo Laanemets, maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel, vallasekretär Leho Kure, keskkonnanõunik Mailis Ental, IT juht Kalev Algo, abivallavanem Priit Põldma, planeeriguspetsialist Tiina Skolimowski ja külalised: Marko Raudlam, keskkonna- ja kommunaalosakonna juhataja Elvis Tõnnison, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu, jurist Maris Liström, Mart Kaseväli, Jan Johanson.

Andrus Umboja: vallavalitsus palub maha võtta päevakorrastKaberneeme küla Kordoni tee 40 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine ja Neeme küla Neeme küla Metsamarja põik 4b ja Mardiranna  maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine, kuna me  pole  saanud veel Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi heakskiitmise otsust.

15:16 saabus Kaili Raamat
15:16 saabus Ranele Raudsoo

Päevakorra hääletamine

Häälteenamusega (poolt 13, vastu ei ole, erapooletuid ei ole, hääletamata jättis 0) vastu võetud järgmine istungi päevakord:

 1. Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse maksmise kord.
 2. Isikute ärakuulamine.
 3. Loo alevik Loo maaüksuse detailplaneeringu algatamisest keeldumine.
 4. Jõelähtme Vallavolikogu seisukohad seonduvalt Heti Agri OÜ taotlusega kaevandamisloa väljastamiseks Maardu VII lubjakivikarjääri osas.
 5. Seisukoht OÜ Aatmaa keskkonnaloa taotlusele.
 6. Kinnisvara ostmine.
 7. Vallavolikogu arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
 8. Vallavolikogu arengukomisjoni koosseisu kinnitamine.
 9. Kaasava eelarve menetlemise kord (2. lugemine).
 10. Kaasava eelarve mahu kinnitamine 2024. aastaks.
 11. Loo kooli laienemise plaanide tutvustus.
 12. Vallavanema informatsioon.
 13. Volikogu liikmete avaldused ja ettepanekud

Päevakorrapunkt nr 1: Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse maksmise kord.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 15:18.


Ettekandja: kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 13: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Kaili Raamat, Meelis Kask.

Vastu: ei ole. Erapooletuid: ei ole. Jättis hääletamata: ei ole.

Hääletuse tulemus: vastu võetud volikogu määrus nr 38 “Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse maksmise kord.”

Päevakorrapunkt nr 2: Isikute ärakuulamine.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 15:22


Ettekandja: maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel.

 Isikute ärakuulamine.

Toomas Laanejõe: mina ei annaks kellelegi peale Eesti kodaniku luba maatulundusmaa omandamiseks olenemata kodakondsusest.

Kai Rimmal: meie poolt on nulltolerants.

Jaan Tepp: pigem seome need taotlused kokku ja laseme nad istungilt läbi. Hetkel on need kirjad õiged.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 13: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Kaili Raamat, Meelis Kask.

Vastu: ei ole. Erapooletuid: ei ole. Jättis hääletamata: ei ole.

Hääletuse tulemus: vastu võetud volikogu protokolliline otsus (nr 1-14.09.2023): volikogu jääb oma eelneva seisukoha juurde, mitte anda luba maatulundusmaa omandamiseks kolmandate riikide kodanikele, kuna see ei ole käesoleval ajal kooskõlas avalike huvidega, kuni Riigikogu poolt vastava seaduse muudatuse vastuvõtmiseni. Kiita kirjade projektid heaks.

Päevakorrapunkt nr 3: Loo alevik Loo maaüksuse detailplaneeringu algatamisest keeldumine.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 15:34


Ettekandja: planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski.

Loo alevik Loo maaüksuse detailplaneeringu algatamisest keeldumine.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 12: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Kaili Raamat, Meelis Kask.

Vastu: ei ole. Erapooletuid 1: Jaan Tepp. Jättis hääletamata: ei ole.

Hääletuse tulemus: vastu võetud volikogu otsus nr 139 “Loo alevik Loo maaüksuse detailplaneeringu algatamisest keeldumine”.

Päevakorrapunkt nr 4: Jõelähtme Vallavolikogu seisukohad seonduvalt Heti Agri OÜ taotlusega kaevandamisloa väljastamiseks Maardu VII lubjakivikarjääri osas.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 15:51.


Ettekandja: keskkonnanõunik Mailis Ental.

Andrus Sepp saabus.

Arno Kannike: kas on välja selgitatud kuskohast võetakse vesi teede pesemiseks?

Andrus Umboja; selgitame seda küsimust. Täna ei oska ma vastata.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 14: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Andrus Sepp, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Kaili Raamat, Meelis Kask.

Vastu: ei ole. Erapooletuid: ei ole. Jättis hääletamata: ei ole.

Hääletuse tulemus: vastu võetud volikogu protokolliline otsus (nr 2-14.09.2023):

1)      Kiltri 16 maaüksusele kavandatavale karjäärile tuleks ette näha mäeeraldise pindalast suurem mäeeraldise teenindusmaa pindala;

2)      Keskkonnaametil tuleks anda enne kaevandamisloa väljastamise otsustamist eelhinnang selle kohta, kas antud juhul kaasneb karjääri avamisega Kiltri 16 maaüksusel oluline keskkonnamõju või mitte;

3)      täiendavalt tuleks analüüsida Kiltri 16 maaüksusele kavandatava karjääri mõju põhjaveele ja pinnaveele ning kujundada seisukoht selles osas, a) kas nii-öelda kuivalt kaevandamine on võimalik, b) kui nii-öelda kuivalt kaevandamine võimalik ei ole, siis kuidas tuleks põhjavesi ja/või pinnavesi ja/või sadevesi karjäärist välja juhtida, c) kui sügavad ja millisest veekihist toituvad ümbruskonna kaevud ning kas kaevandamine Kiltri 16 maaüksusel võib endaga tuua kaasa kaevude kuivaks jäämise;

4)      oluliselt tuleks täpsustada kaevandamisloa taotlust puutuvalt kaevandamisest johtuva müraga. Muuhulgas tuleks välja selgitada, millisest kohast alates ja millises suunas liikudes on kavas karjäär avada, kas ja milliseid müratõkkevalle ja/või -seinasid tuleks kuhu paigaldada müra leviku tõkestamiseks ning milline müra johtub karjääri teenindavast transpordist. Ka tuleks kujundada seisukoht selles osas, kas oleks õigem lähtuda mitte tööstusmüra piirväärtustest, vaid sihtväärtustest;

5)      kaevandamisloa andmisel tuleks kaevandamisloas sätestada mitmed kõrvaltingimused, näiteks kõrvaltingimused selle kohta,

a)      millises karjääri osas toimub karjääri rajamisega alustamine ja kuidas kaevandusetegevusega edasi liigutakse, tagamaks, et karjäärist johtuv müra oleks ümbruskonna jaoks võimalikult väike;

b)      milliseid täiendavaid abinõusid peab kaevandusettevõte tarvitusele võtma müra leviku piiramiseks Täpse sisuga kõrvaltingimuste sätestamise eelduseks on Jõelähtme Vallavolikogu hinnangul see, et kaevandamisloa väljastamise menetluse kestel teostatakse karjäärist lähtuva müra modelleering. Müramodelleeringu tulemusena on võimalik kindlaks määrata kuhu ning milliste omadustega müratõkkevalle või -seinu tuleb karjäärist lähtuva müra vähendamiseks rajada;

c)      mida tuleb kaevandusettevõttel tarvitusele võtta lubjakivikaevandamisest johtuva tolmu vähendamiseks. Jõelähtme Vallavolikogu paneb ette sätestada kaevandamisloas kõrvaltingimustena vähemalt järgmised nõuded selle kohta, et

–        purustus-sorteerimissõlm tuleb võimalikult suures osas kinni katta, vältimaks purustus-sorteerimissõlmes tekkiva tolmu levikut;

–        purustus-sorteerimissõlm peab olema varustatud niisutussüsteemiga, vältimaks purustus-sorteerimissõlmest tekkiva tolmu levikut;

–        karjääri teid tuleb regulaarselt veega kasta, seejuures kuival perioodil mitte harvemini kui 2 korda päevas;

–        karjääri väljasõiduteed tuleb puhastada ja pesta vähemalt 1 kord nädalas;

–        karjäärist väljuvate sõidukite jaoks tuleb paigaldada rattavannid ning karjäärist väljuvate sõidukite rattad ja rattakoopad tuleb survepesuga üle pesta, vältimaks tolmu levikut;

–        tolmu leviku vältimiseks tuleb karjääris liikuvate sõidukite kiirust piirata kuni 30km/h;

d)      kuidas toimub karjääri saabuvate ja sealt väljuvate kallurautode liiklus viisil, et sõidukid ei läbiks karjääri ümbruses olevaid asulaid;

e)      millistes asukohtades, kuidas ja millise ajagraafiku kohaselt toimub vee, tolmu, müra ning lõhketöödega seonduvate valdkondade üle seire koostamine. Paneme ette, et vähemalt müra ja tolmuseired peaksid toimuma mitte harvemini kui kord kvartalis olukorras, kus erinevad seadmed samaaegselt töötavad ning tolmuseire peaks hõlmama ka peentolmu (PM 10) ja eriti peene tolmu (PM 2,5) mõõtmist. Muuhulgas tuleks kaevandamisloas kõrvaltingimusena sätestada, et perioodiliselt teostatavate seirete tulemused tuleb edastada ka Jõelähtme Vallavalitsusele. Samuti tuleks sätestada kõrvaltingimus selle kohta, et Jõelähtme Vallavalitsusele edastatakse kvartaalselt aruanded kaevandamismahtude ning karjääri avamise ja edasi liikumise, samuti karjääri korrastamise osas;

f)       kuidas ja millise ajagraafiku kohaselt peab hakkama toimuma karjääri korrastamine. Jõelähtme Vallavolikogu arvates oleks põhjendatud, et karjääri korrastamistöödega hakataks pihta juba siis, kui karjääris toimub lubjakivi kaevandamine. Ilmselgelt ebamõistlik oleks oodata korrastamistööde alustamisega senikaua, kuni kogu lubjakivi on ära kaevandatud;

g)      millistel nädalapäevadel ja ajagraafiku alusel karjäär töötab ning millistel nädalapäevadel ja kellaaegadel toimub toodangu väljavedu. Jõelähtme Vallavolikogu hinnangul tuleks kindlasti sätestada kõrvaltingimus selle kohta, et nädalavahetuseti, rahvuspühal ja riigipühadel karjäär ei tööta. Samuti on Jõelähtme Vallavolikogu seisukohal, et tööpäevadel ei tohiks karjäär töötada pikemalt kui alates 07.00 hommikul kuni 23.00 õhtul;

h)      kuidas toimub ümbruskonna elanike ja kohaliku omavalitsuse ette teavitamine lõhketööde teostamisest karjääris;

i)       millal ja kuidas ajaliselt enne lõhektööde alustamist ümbruskonna hoonete seisukord kaardistatakse ning selle kohta, kuidas toimub lõhkamistööde tagajärjel ehitistele tekkinud kahjustuste kõrvaldamine;

j)       karjääri lähiümbrus tuleb piirata aiaga;

k)      Heti Agri OÜ on kohustatud sõlmima oma kutsetegevusest tulenevalt vastutuskindlustuse kokkuleppe kindlustusandjaga, mis vajadusel katab ära kogu ulatuses kutsetegevusest tulenevalt võimalikud isiku- ja varakahjud kolmandatele isikutele.

6)      kaevandamisluba tuleks väljastada kehtivusajaga mitte kauemaks kui 10 aastaks ning keskmise kaevandamise aastamääraga 60 tuhat m3;

7)      Kiltri karjääris kaevandatavat lubjakivi tuleks kasutada üksnes Harju maakonna vajaduste rahuldamiseks;

8)      väljata tuleks ka 45 tuhat m3 ehituslubjakivi, mis kaevandamisloa taotluse kohaselt tuleks jätta karjääri nõlvade sisse;

9)      Kiltri 16 maaüksuse võiks anda peale kaevandustegevuse lõpetamist ja korrastamist üle Jõelähtme vallale.

Päevakorrapunkt nr 5: Seisukoht OÜ Aatmaa keskkonnaloa taotlusele.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 16:07.


Ettekandja: keskkonnanõunik Mailis Ental.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 14: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Andrus Sepp, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Kaili Raamat, Meelis Kask.

Vastu: ei ole. Erapooletuid: ei ole. Jättis hääletamata: ei ole.

Hääletuse tulemus: Vastu võetud volikogu protokolliline otsus (nr 3-14.09.2023):

nõustuda OÜ Aatmale keskkonnaloa väljastamisega ning paluda keskkonnaloale lisada lisatingimused:

–        Kui ilmneb, et vedelsõnnikuhoidlale ei teki täies ulatuses naturaalkoorikut on OÜ Aatmaa kohustatud vedelsõnnikuhoidlat katma põhuga (vähemalt 50mm paksune kiht);

–        Kui sagenevad lõhnahäiringu kohta tehtavad kaebused, siis on Ettevõte kohustatud Keskkonnaameti või Jõelähtme Vallavalitsuse nõudmisel läbi viima lõhnaaine mõõtmised.

Päevakorrapunkt nr 6: Kinnisvara ostmine.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 16:14.

Ettekandja: vallasekretär Leho Kure.

Kinnisvara ostmine.

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 14: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Andrus Sepp, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Kaili Raamat, Meelis Kask
Vastu: ei ole
Erapooletuid: ei ole
Jättis hääletamata: ei ole

Hääletuse tulemus: Vastu võetud

Päevakorrapunkt nr 7: Vallavolikogu arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 16:23


Ettekandja(d): volikogu esimees Väino Haab.

Eelnõu arutelu: Vallavolikogu arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Häältelugemiskomisjon: Leho Kure, Ülo Laanemets, Elvis Tõnnison.

Otsustati: ühehäälselt 

Kandidaadid: Arno Kannike, Asko Pukk, Jaan Tepp.

Jaan Tepp: ma ei soovi kandideerida.

Arno Kannike nõus, Asko Pukkilt kirjalik nõusolek.

Hääletus

Vaheaeg16.30-16.53

Häältelugemiskomisjon teeb teatavaks hääletuse tulemused.

Komisjoni esimees Arno Kannike, aseesimees Asko Pukk

Meelis Kask saabus

Päevakorrapunkt nr 8: Vallavolikogu arengukomisjoni koosseisu kinnitamine.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 16:57


Ettekandja(d): arengukomisjoni esimees

Eelnõu arutelu: Vallavolikogu arengukomisjoni koosseisu kinnitamine.


16:57 saabus Anneli Raudlam

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 14: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Andrus Sepp, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Kaili Raamat, Meelis Kask
Vastu: ei ole
Erapooletuid: ei ole
Jättis hääletamata: ei ole

Hääletuse tulemus: Vastu võetud

Päevakorrapunkt nr 9: Kaasava eelarve menetlemise kord (2. lugemine).

Aruteluga alustati: 14.09.2023 16:58


Ettekandja(d): abivallavanem Priit Põldma.

Kaasava eelarve menetlemise kord .


17:01 lahkus istungilt Andrus Sepp
17:01 lahkus istungilt Andrus Sepp

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 13: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Kaili Raamat, Meelis Kask
Vastu: ei ole
Erapooletuid: ei ole
Jättis hääletamata: ei ole

Hääletuse tulemus: Vastu võetud

Päevakorrapunkt nr 10: Kaasava eelarve mahu kinnitamine 2024. aastaks.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 17:09


Ettekandja(d): abivallavanem Priit Põldma.

Eelnõu arutelu: Kaasava eelarve mahu kinnitamine 2024. aastaks.


17:11 lahkus istungilt Kaili Raamat

Eelnõu lõpphääletus.

Nimelised hääletustulemused:

Poolt 13: Toomas Laanejõe, Kai Rimmel, Väino Haab, Veljo Haavel, Allar-Reinhold Veelmaa, Arno Kannike, Tõnis Tuuder, Anneli Raudlam, Ranele Raudsoo, Pentti Pilnik, Jaan Tepp, Kaili Raamat, Meelis Kask
Vastu: ei ole
Erapooletuid: ei ole
Jättis hääletamata: ei ole

Hääletuse tulemus: Vastu võetud

Päevakorrapunkt nr 11: Loo kooli laienemise plaanide tutvustus.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 17:11


Ettekandja(d): abivallavanem Priit Põldma

Otsustati ühehäälselt: anda nõusolek minna edasi kooli ehitusega etapiviisiliselt, esmaslt kooli juurdeehitusega, eesmärgiga tuua osa funktsioone teenindusmajast üle ja plaaniga lammutada osa teenindusmaja hoonest ning teha seda CO2 projekti raames.

TOIMETUSELT:

Protokollis on märgitud vaid osaline info, millest suurt selgust ei saa. Üldiselt räägiti sellest, et kooli juurdeehitus läheb hinnanguliselt maksma 32 milj EUR, seda raha vallal ei ole ega paista ka tulevat. Eelarvestrateegia 2025-2026 näeb ette 10 milj kuid see on ainult paberil, reaalselt seda raha veel ei ole. Vallavanem Andrus Umboja märkis, et variant on veel ka kool teha kahes vahetuses, möönas et ega see eriti meeldiv ei ole aga kui muud üle ei jää, siis tuleb teha.

Vallavalitsus tegi ettepaneku, et kooli parkla poolsed juurdeehitused jaguneks hoopis nii, et üks tiib jääb koolile ja teise kolitakse teenindusmaja asutused (noortekeskus jms). Teenindusmaja lammutatakse osaliselt ja taotletakse CO2 toetust. Hea õnne korral võiks saada toetust 2 milj. Kooli parklapoolsete tiibade ehituse orienteeruv maksumus 4+4 milj.

Kooli ehitamisest tühjana seisva Kuusiku tee 12 kinnistule ei olnud juttu, seega jääb hetkel ikka selle vana kooli vuntsimine, mille raames siis vaja istutatud tammesid maha võtta jne.

Päevakorrapunkt nr 12: Vallavanema informatsioon.

Aruteluga alustati: 14.09.2023 17:37


Ettekandja(d): vallavanem Andrus Umboja.

Ihasalu tee lõik 28 omandamine. KKA-ga vaidlus ehituskeeluvööndi üle, Ringkonnakohtu otsus, pöördume Riigikohtusse. Suurõppus Crevex.

TOIMETUSELT:

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja kuulutas selle osa kinniseks kuna pidavat sisaldama tundlikku informatsiooni. Ainus märge, mis protokolli jäi on alljärgnev:

Volikogu on valmis detailplaneeringu algatamisega.

18:14 lahkus istungilt Tõnis Tuuder
18:14 lahkus istungilt Tõnis Tuuder

Päevakorrapunkt nr 13: Volikogu liikmete avaldused ja ettepanekud

Aruteluga alustati: 14.09.2023 18:35

Istung lõppes: 14.09.2023 18:35

TOIMETUSELT: Otsused koos dokumentidega on leitavad Volis.ee lehelt

Related Posts