Lasteaia koht Jõelähtme vallas vaid kohtu kaudu?

Tõenäoliselt enamus inimesi ei ole valmis lapse lasteaeda panemiseks kohtusse pöörduma, mis jätab Jõelähtme vallavalitsusele suurepärase võimalusi isikuid väsitada oma kirjade, keeldude ja käskudega.

Järgnev lugu sellest kuidas Lasteaia koht Jõelähtme vallas tuleb välja võidelda kohtu kaudu.

Lapsevanem esitas 06.02.2023 Jõelähtme vallale läbi haridusteenuste haldamise tarkvarasüsteemi ARNO taotluse sooviga saada lapsele koht Loo lasteaeda Pääsupesa alates 13.02.2023.

Lapsevanemad selgitasid, et kuna nad käivad mõlemad tööl vajavad nad lasteaiakohta võimalikult kiiresti.

Kompromissina pakkusid nad välja lasteaiakoha võimaldamise Loo Lasteaeda Pääsupesa alates 05.03.2023.

Jõelähtme valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu vastas lapsevanematele, et Loo Lasteaeda Pääsupesa on lapsele võimalik kohta pakkuda alates 01.08.2023. Ühtlasi tõi C. Viherpuu välja, et Jõelähtme vald hüvitab avalduse alusel lasteaia kohatasu neile peredele, kelle laps käib teise omavalitsuse munitsipaallasteaias kui Jõelähtme vallal pole õigeaegselt kohta pakkuda.

Lapsevanemad esitasid 04.03.2023 Tallinna Halduskohtusse avalduse seoses lasteaiakoha mitte saamisega oma kodukohajärgses teeninduspiirkonna Loo Lasteaias Pääsupesa Jõelähtme vallas.

Tallinna Halduskohus võttis 04.04.2023 antud määrusega kaebuse menetlusse ja kohustas Jõelähtme valda tagama koht kaebaja lapsele munitsipaallasteaias Loo Lasteaed Pääsupesa.

Jõelähtme vald edastas 11.05.2023 Tallinna Halduskohtule poolte poolt allkirjastatud kompromisskokkuleppe ja taotluse menetluse lõpetamiseks.

KOKKUVÕTVALT:

Selleks, et saada oma makstud maksude eest Jõelähtme vallavalitsuselt vajalikku teenust on vaja pöörduda kohtusse. Ilmselt mitte alati aga antud näide on sellest aastast ja üsna värske. Vallavalitsus peab teadma oma kohustust kuid oma ülbusest seda ignoreeritakse ja jooksutatakse süüdimatult inimesi usus, et vaevalt nad jaksavad/suudavad kohtusse pöörduda.

14.09.2023 toimunud volikogu istungil (protokoll) rääkis Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja, et Loo kooli juurdeehituseks raha ei ole ja on võimalus, et kool hakkab toimuma kahes vahetuses.

Andrus Umboja valiti Jõelähtme vallavanemaks 2009 aastal ehk siis ca 14 aastat on vald olnud härra Umboja juhtimise all.

ca 14 aastat tagasi oli Andrus Umboja sõnum rahvale järgmine:

Umboja sõnul on uue koalitsiooni prioriteetideks laste huvitegevuse edendamine, uute lasteaiakohtade loomine, sotsiaalse turvalisuse tagamine ning elukeskkonna parandamine. «Soovime, et meie vallas oleks kõigil hea ja turvaline elada,» ütles ta.

allikas: postimees.ee

Lasteaia ja kooli osas ei ole vallavanem erilisi saavutusi teinud kui koha saamiseks tuleb pöörduda kohtusse kuid muus osas on põnevat tegevust jagunud küllaga: Noppeid erinevatelt meediaväljaannetelt

Lasteaia koht Jõelähtme vallas: kohtumäärus

Lasteaiakoht Jõelähtme vallas
Lasteaiakoht Jõelähtme vallas

Related Images:

Related Posts