JÕELÄHTME VALLA EELARVE 2023

Valla eelarve 2023 võeti vastu 9.veebruaril 2023 aastal järgmises sõnastuses:

§ 1. Jõelähtme valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

Kinnitada  vastavalt määruse lisale nr 1 Jõelähtme valla 2023. aasta eelarve detailsus ning põhitegevuse tulude eelarve summas 17 165 506 eurot, põhitegevuse kulude eelarve summas 17 097 278 eurot, investeerimistegevuse eelarve summas -5 629 092 eurot, finantseerimistehingute eelarve summas 3 414 774 eurot, likviidsete varade muutus summas 1 549 eurot ning nõuete ja kohustuste saldo muutus summas 2 147 639 eurot.

§  2. Volituste andmine vallavalitsusele

  1. Jõelähtme Vallavalitsusel on õigus seada põhjendatud vajadusel piiranguid hallatavate asutustele ja vallavalitsuse struktuuriüksustele 2023. aasta vallaeelarves ettenähtud kulutuste osas.
  2. Volitada Jõelähtme Vallavalitsust liigendama eelarvet detailsemalt tegevusalade, hallatavate asutuste ja valdkondade ning kontogruppide lõikes.
  3. Volitada Jõelähtme Vallavalitsust 2023. aasta vallaeelarves kajastatud  investeeringute rahastamiseks võtta laenu kuni summas 4 100 000 eurot.

§  3. Määruse rakendamine

Määrus jõustub 1. jaanuarist 2023.

VALLA EELARVE 2023:

EELARVE SELETUSKIRJAD:

KÜLADE POOLT ESITATUD ETTEPANEKUD JA LÜHIÜLEVAADE 2023 AASTA EELARVEST

Ülaltoodu on heaks ülevaateks millistest allikatest valla eelarvesse raha laekub ja milleks seda kulutatakse. Põhimõtteliselt on siis tegemist valla rahakoti sisuga 2023 aastal. Peamine tuluallikas (70% eelarve mahust) on siis maksutulu ehk siis kõikide valla elanike makstud maksud.

Eeltoodust tulenevalt on oluline, et kõikide elanike teenitud raha liiguks ka õigesse kohta. Suur osa eelarvelistest tuludest liigub palgakuludeks, selle sees siis valla ametnike, õpetajate jms palgad. Suure osa eelarvest võtab ära ka majandamiskulu ca 5,1 milj eurot.

Elanike arv Jõelähtme vallas seisuga 01.08.2023 on Jõelähtme vallavalitsuse andmetel 7323 elanikku, millest ca 1/3 elab Loo alevikus.

Jõelähtme valla eelarve 2023
Jõelähtme valla eelarve 2023

Related Posts