Jõelähtme vallavanem ANDRUS UMBOJA valeväited!

Jägala-Joa Puhkekeskus OÜ esitas 07.08.2023 Jõelähtme vallavalitsesele dokumendinõude ja selgitustaotluse järgnevas:

Dokumendinõue:

Soovime tutvuda Kubja tee 3; Kubja tee 8 ja Joa puhkeala kinnistute mahasõitude ehituslubade ja projektidega. 

Kubja teelt on rajatud mahasõit eeltoodud kinnistutele, pildid lisatud. Ehitisregistris mahasõidu kohta andmed puuduvad. 

Selgitustaotlus: 

Kas tegemist võib olla ebaseadusliku mahasõiduga? 

Selge on, et antud tee viib reoveepuhastini, mis vajab teed, kas tee on hetkel ebaseaduslikult Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja nõusolekul rajatud?

Detailplaneeringus sellist teed ei ole, kas plaanite algatada detailplaneeringu muudatuse? 

Kirjale lisati ka pilt, mis näitab selgelt mis teest käib jutt, kus suunast see tuleb ja kuhu läheb.

Valla maale ebaseaduslikult rajatud mahasõit

ebaseaduslik mahasõit Joa Puhkeala kinnistult Kubja teele, mille olemasolu Andrus Umboja eitab.

09.08.2023 täiendas Jägala-Joa Puhkekeskus OÜ dokumendinõuet järgnevalt:

Täna 09.08.2023 niideti Jõelähtme vallavalitsuse  tellimusel Kubja tee 3; Kubja tee 8 ja Joa puhkeala kinnistute juurdepääsutee ja kinnistutel kulgeva tee äärsed (pildid lisatud). 

Eeltoodud toimingud kinnitavad, et antud teed ja mahasõidud on Jõelähtme valla 2023 teehoolde kavas. Jõelähtme valla ametnik Teet Sibrits on kirjalikult kinnitanud, et tööd tehakse AINULT kava järgi. Kava kinnitajaks on Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja või tema alluvuses olev ametnik. 

Soovime tutvuda Jõelähtme valla teehoolde kavaga 2023, et välistada võimalikud kahtlused selles, et valla ametnikud tekitavad fiktiivseid töid ettevõtetele, kes valla teid hooldavad ja võivad saada seeläbi ettevõtete/nende eaindajate kaudu ebaseaduslikku tulu. 

Jõelähtme vallavanem ANDRUS UMBOJA saatis läbi kantselei 15.08.2023 valla juristi ELVIS TÕNNISON`i poolt koostatud ja enda poolt allkirjastatud vastuse. Esmalt saabus vastus 2 päeva hiljem kui vastamiskord seda ette näeb. Järgnevalt on Andrus Umboja allkirjastanud dokumendi, mille pealkiri on “Vastus_dokumedninoudele_Joelahtme_Inforegister_MTU_15_08_2023.asice” dokumendi tegelik saaja ja küsija on Jägala-Joa Puhkekeskus OÜ, mitte Jõelähtme inforegister. Eeltoodu kinnitab kui sassis on valla asjaajamine ja tähtaegadest kinnipidamine.

Edasi siis Andrus Umboja valeväidete juurde:

Vallavalitsuselt küsiti ebaseaduslike juuurdepääsuteede ja tee rajamise kohta, mis puudutavad kinnistuid Kubja tee 3; Kubja tee 8 ja Joa puhkeala kohta. Vastuse punktis 1.2 käsitleb vallavalitsus vaid Kubja tee 3 ja Kubja tee 8 kinnistuid kuid samas kinnitab Andrus Umboja järgmist:

Samas märgime, et Kubja teelt uusi mahasõite, võrreldes olemasolevatega nende ajaloolises asukohas, rajatud ei ole.

MIS ON ESIMENE VALE

Võrdluseks pildid (ajalooline; 2022 aasta ja 16.08.2023 tehtud droonipildid)

ajalooline olukord, mahasõitu Joa puhkeala kinnistule ei ole, Andrus Umboja väidab, et on küll 🙂

olukord 2022 aastal, mahasõitu ega teed ei ole.

olukord 2022 aastal, mahasõitu ega teed ei ole. Andrus Umboja väidab, et on küll 🙂

ebaseaduslik mahasõit Ruu-Ihasalu mnt poolt. Andrus Umboja väidab, et EI OLE 🙂

ebaseaduslik mahasõit ja tee Kubja tee poolt

ebaseaduslik mahasõit ja tee Kubja tee poolt (vasakpoolne). Vallavanem kinnitab, et EI OLE 🙂

ebaseaduslik tee ühiskondlikul maal (vasakpoolne)

ebaseaduslik tee ühiskondlikul maal (vasakpoolne). Vallavanem kinnitab, et EI OLE 🙂

Järgnevalt vastuse punktis 1.3 selgitab vallavalitsus, et teede niitmine ei toimunud teehoolduslepingu alusel vaid teostati seoses 12.08.2023 toimunud kogu valda hõlmanud ürituse „Avasta Jõelähtme“, mille raames asus üks külastuspunkt Kubja tee 14 kinnistul.

MIS ON TEINE VALE

Kubja tee 14 kinnistu ja sinna juurde viiv tee ei oma mingit puutumust läbi Joa Puhkeala kinnistu rajatud ebaseadusliku teega. Vallavalitsusele esitasime just eeltoodud tee niitmise kohta küsimused ja tõenduseks pildid kuid vallavalitsus räägib sootuks muust asjast nagu ei saaks aru, millest tegelikult jutt käib.

ebaseadusliku tee niitmine valla tellimusel, mis ei vii Kubja tee 14 kinnistuni vaid läbib risti Joa Puhkeala kinnistut. Vallavanem väidab, et seda tehti Kubja tee 14 kinnistule jõudmiseks 🙂

Vastuse alapunktis 2.1 ja 2.2 kordab vallavalitsus oma varasemat kahte valeväidet veel üle.

Vastuse alapunktis 2.3 märgib Vallavalitsus järgmist:

Jägala-Joa puhkeala reoveepuhasti ehitusprojekti (töönumber 23-134-01) kohaselt on juurdepääsu tee puhastile Ruu-Ihasalu maanteelt ning üle Neeme kergtee lõigu 1, mis lahendatakse eraldi projektiga.

SEADUSE RIKKUMISE KINNITAMINE VALLA POOLT

Kõikidele teadaolevalt alustatakse mistahes ehitustegevust projekteerimisest, seejärel projektile ehitusloa taotlemisest ja peale ehitusloa saamist alustatakse ehitust. Jõelähtme valla kinnistul (Joa Puhkeala) puudub seadusepärane mahasõit ja ka projekt selles osas aga puhasti on juba valmis. Samuti on rajatud uus samaväärne tee ja mahasõidud, mis selles piirkonnas ajalooliselt on olnud. Eelnevatelt piltidelt on see selgelt näha.

Jõelähtme vallavalitsus ei väljasta reeglina ühtegi ehitusluba kui juurdepääs ei ole vähemalt projekteeritud ja saanud ehitusloa. Antud olukorras on aga tehtud vastupidi ja valla jurist Elvis Tõnnison kirjutab rõõmsalt vallavanem Andrus Umbojale valesid kokku.

Eelnevale tuginedes tekkib küsimus, kas Jõelähtme vallavanem ikka juhib valda ausa ja õiglase kohtlemise printsiibi järgi?

Eeltoodud küsimustega ei saanud me ühtegi vastust vaid hulga valesid.

Siinkohal tuleb ära märkida Joa-Puhkeala kinnistust 50m kaugusel asuva Kubja tee 6 juhtum.

Kubja tee 6 omanik küsis vallalt loa Jägala-Joa puupapivabriku tööliselamute vanad lagunenud maakeldrid lammutada, vald andis kirjaliku loa. Peale lammutamist ja ehitusjäätmete äravedu lahkus roomikekskavaator kinnistult nii, et silus enda järel lammutusplatsi ja laotas õhukese kihi peenikest graniitkillustikku oma jälgede korrastamiseks.

Järgnevalt ilmus kinnistule järelevalveametnik Diana Surkova koos Teet Sibrits-iga. Tehti hulgaliselt ettekirjutusi, ebaseaduslik raie, ebaseaduslik ehitustegevus, piirimärkide kaotamine jne. Telliti valla vahenditest eksperte, pandi uusi piirimärke jne jne.

Vald otsustas, et kopa sissesõidu tee on ebaseaduslik mahasõit, määras sunniraha 2000 eur, teisel korral 2500 eurot ja ilmselt see jätkub. Käimas on üks kohtuasi, kus vald väidab et Kubja tee 6 kinnistu hoonestaja on tegevuse käigus kaotanud ära 2 piirimärki ja nõuab kinnistu omanikult 300 eurot. Kuigi fakt on see, et Kubja tee 6 kinnistu omanik tellis 2 aastat hiljem kui vallavalitsus piiride mõõtmise ja märkide paigaldamise. Kohe on lisandumas samas asjas veel üks kohtuasi täitemenetluse ja haldusakti tühisuse tuvastamises.

Kokkuvõtvalt on jõelähtme vallavanema juhtimisel Kubja tee 6 looga valla rahakotist kulunud (eksperthinnangud, piirimärgid jms) hinnanguliselt 2000 eurot ja lisaks tundide kaupa valla juristide kirjatükke ja pole kahtlust, et see ka jätkub.

Ülaltoodu on vaid üks pisike juhtum kogu valla peale. Proovime järgimööda neid ka avaldada.

Eesmärk paistab olevat valla vahenditest isikuid võimalikult palju kurnata erinevate tegevuste, kirjade jms-ga

Valla vastus tervikuna:

Related Images:

Related Posts